เทคโนโลยี Smart Farm เกษตรอัจฉริยะ ในยุคดิจิทัล

smart farm เกษตรอัจฉริยะ

Smart Farm หรือ เกษตรอัจฉริยะ คือ การทำการเกษตรที่นำเอาระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการดูแลการเพาะปลูก โดยนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานเข้ากับงานด้านการเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับเกษตรกร

เทคโนโลยี Smart Farm สามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งฟาร์มพืชและสัตว์ ฟาร์มอัจฉริยะนี้จะมีความแตกต่างกับฟาร์มธรรมดาอยู่ตรงที่ การใช้ทรัพยากรนั้นทำได้อย่างแม่นยำและตรงต่อความต้องการของพืชและสัตว์ ซึ่งช่วยลดการสูญเสียทรัพยากรและได้ผลผลิตที่ออกมาตรงตามความต้องการของผู้ดูแลมากที่สุด โดยเทคโนโลยีที่เรียกว่า Internet of things (IoT) ที่ปัจจุบันในบ้านเราเรียกว่า ‘อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง’

smart farm เกษตรอัจฉริยะ

ปัจจุบัน IoT ถูกนำไปประยุกต์ใช้กับหลายสิ่งหลายอย่างทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ภาคเกษตรกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพโดย ใช้แรงงานคนให้น้อยที่สุด ซึ่งนี่จึงเป็นที่มาของคำว่า เกษตรอัจฉริยะ หรือสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) ซึ่งได้นำเทคโนโลยี RFID Sensors เข้ามาใช้ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางการเกษตรต่างๆ เพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้น สามารถสื่อสารกับอุปกรณ์ควบคุมหลักได้

smart farm เกษตรอัจฉริยะ

ตัวอย่างเช่น การใช้เซ็นเซอร์วัดข้อมูลต่างๆ อย่าง เซ็นเซอร์ตรวจอากาศ (Weather Station) เซ็นเซอร์วัดดิน (Soil Sensor) เซ็นเซอร์ตรวจโรคพืช (Plant Disease Sensor) เซ็นเซอร์ตรวจวัดผลผลิต (Yield Monitoring Sensor)

เซ็นเซอร์เหล่านี้สามารถนํามาวางเป็นระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Sensor Network) โดยนําไปติดตั้งหรือปล่อยในพื้นที่ไร่นา เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ความชื้นในดิน อุณหภูมิ ปริมาณแสง และสารเคมี เพื่อที่จะทราบว่าควรมีการให้ปุ๋ย น้ำ ยาฆ่าแมลง เมื่อใด และเท่าใด ตามสภาพความแตกต่างของพื้นที่

ซึ่งการให้ปุ๋ย น้ำ และยาฆ่าแมลงก็จะใช้เทคโนโลยีการให้ปุ๋ย/น้ำ/ยาฆ่าแมลง หรือที่เรียกว่า Variable Rate Technology (VRT) โดยเทคโนโลยีนี้จะใช้ระบบเซนเซอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลว่าแปลงใดควรจะมีการให้ปุ๋ย น้ำ และย่าฆ่าแมลงเท่าใดในช่วงเวลาใด ซึ่งเทคโนโลยีจะใช้ร่วมกับเทคโนโลยี Global Positioning System (GPS) นั่นเอง

จะเห็นได้ว่าการใช้เทคโนโลยี IoT มาปรับใช้ในภาคการเกษตร จะทำให้พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการทำเกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farming  ซึ่งในอนาคตหวังว่าจะมีการนำเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้กับการเกษตรกันมากขึ้น

ต้องการดูและติดตามข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆคลิก

กดไลค์ และติดตาม เพจเราได้ที่Facebook :ITME ไอทีมี

อ่านบทความเทคโนโลยี ด้าน IOT นำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในบ้าน ( Smart Home )

ลงโฆษณา

เรื่องที่คุณอาจชอบ